سرور تیم اسپیک
پلن 16 نفره
10,000/ماهیانه
  دسترسی کامل و رایگان به YaTQA

  امکان اتصال تمامی نسخه ها

  ارائه ساب دامنه رایگان

  مانیتورینگ 24 ساعته شبکه

  مقاوم در برابر اتک

  پشتیبانی از طریق تیکت، تلگرام و تیم اسپیک

  مانیتورینگ 24 ساعته شبکه

پلن 32 نفره
20,000/ماهیانه
  دسترسی کامل و رایگان به YaTQA

  امکان اتصال تمامی نسخه ها

  ارائه ساب دامنه رایگان

  مانیتورینگ 24 ساعته شبکه

  مقاوم در برابر اتک

  پشتیبانی از طریق تیکت، تلگرام و تیم اسپیک

  مانیتورینگ 24 ساعته شبکه

پلن 64 نفره
26,000/ماهیانه
  دسترسی کامل و رایگان به YaTQA

  امکان اتصال تمامی نسخه ها

  ارائه ساب دامنه رایگان

  مانیتورینگ 24 ساعته شبکه

  مقاوم در برابر اتک

  پشتیبانی از طریق تیکت، تلگرام و تیم اسپیک

  مانیتورینگ 24 ساعته شبکه

پلن 128 نفره
30,000/ماهیانه
  دسترسی کامل و رایگان به YaTQA

  امکان اتصال تمامی نسخه ها

  ارائه ساب دامنه رایگان

  مانیتورینگ 24 ساعته شبکه

  مقاوم در برابر اتک

  پشتیبانی از طریق تیکت، تلگرام و تیم اسپیک

  مانیتورینگ 24 ساعته شبکه

پلن 256 نفره
40,000/ماهیانه
  دسترسی کامل و رایگان به YaTQA

  امکان اتصال تمامی نسخه ها

  ارائه ساب دامنه رایگان

  مانیتورینگ 24 ساعته شبکه

  مقاوم در برابر اتک

  پشتیبانی از طریق تیکت، تلگرام و تیم اسپیک

  مانیتورینگ 24 ساعته شبکه

پلن 1024 نفره
50,000/ماهیانه
  دسترسی کامل و رایگان به YaTQA

  امکان اتصال تمامی نسخه ها

  ارائه ساب دامنه رایگان

  مانیتورینگ 24 ساعته شبکه

  مقاوم در برابر اتک

  پشتیبانی از طریق تیکت، تلگرام و تیم اسپیک

  مانیتورینگ 24 ساعته شبکه