ربات تیم اسپیک
ربات خوش آمد گویی
10,000/ماهیانه
  امکان انتخاب اهنگ مورد نظر

  پینگ و پکت لاس صفر

  پشتیبانی از طریق تیکت
ربات رادیو
10,000/ماهیانه
  امکان انتخاب رادیو مورد نظر

  پینگ و پکت لاس صفر

  پشتیبانی از طریق تیکت
پکیج 10 موزیک بات
70,000/ماهیانه
  امکان انتخاب رادیو مورد نظر

  پینگ و پکت لاس صفر

  پشتیبانی از طریق تیکت
پکیج 20 موزیک بات
120,000/ماهیانه
  امکان انتخاب رادیو مورد نظر

  پینگ و پکت لاس صفر

  پشتیبانی از طریق تیکت